گزارش
پرسش
اگر کارفرما ظرف ۴۸ ساعت پس از ابلاع اخطاریه ، نسبت به پرداخت ان اقدام نکند ، متعاقبا سازمان تامین اجتماعی چه اقداماتی انجام میدهد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بنده ۱۹ سال پرستار شاغل در یک مرکز روان‌درمانی بوده و بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستم. اما در این میان، یک سال و نیم آن را به‌عنوان کارمند اداری شاغل بودم و در لیست‌های ارسالی توسط مرکز روان‌درمانی، شغل من در ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بیمه‌شده اجباری تأمین اجتماعی هستم و دارای نوزاد ۳ قلو می‌باشم. آیا مرخصی زایمان برای من بیش از ۹ ماه است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در مؤسسه حمل‌ و‌ نقل بار و کالای بین‌شهری‌، یکی از رانندگانی که حق‌بیمه خود را بر اساس قانون بیمه رانندگان رأسا پرداخت می‌کند، قرار است برای مدتی کوتاه در این مؤسسه شاغل شود‌. با توجه به اینکه او بیمه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
به علت آتش ‎سوزی‌، کارگاه محل اشتغال بنده که در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است، موقتاً سه ماه تعطیل و حق‌بیمه کارگران در این سه ماه پرداخت نشد‌. بعد از تعطیلی‌، کارگاه مجدداً بازگشایی‌ شده است‌. آیا تعطیلی سه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
حکم مستمری بازنشستگی من اخیراً صادر شده و قرار است مبلغ مستمری از تاریخ برقراری‌، پرداخت شود. سؤالم این است غیر از پرداخت مستمری ماهیانه‌، مبالغی نیز با عناوین دیگری پرداخت می‌شود‌؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
پروژه اي با 17 درصد افزایش مقادیر و 51 درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار درخصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف - 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان) و تقاضاي خاتمه پیمان از ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا فسخ قراردادهاي ساختمانی شرکت سهامی مخابرات که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شدهاند مشمول قسمت اخیر بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان می باشد، در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقلال مالی شرکت بالاترین مقام ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
بر اساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارایه دلایل و مدارك یکجا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر (یک ماه) از تاریخ ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک پروژه، جمع آوري و برچیدن کارگاه که جزو عملیات موضوع پیمان است تا زمان تحویل موقت انجام نشده است. مشاور معتقد است شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است و بنابراین درصورتی که در کارها عیب و نقصی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، حداکثر زمان مشاور براي رسیدگی به صورت وضعیت ماهانه چه مدت است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
مبلغ تضمین حسن انجام کار در قراردادها چه میزان است و آیا شامل تعدیل قرارداد هم می شود یا خیر؟ در مورد ضبط این تضمین وضعیت چگونه خواهد بود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن