گزارش
پرسش
در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره برداري از پروژه دردست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه هاي پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجراي کار در شب یا اضافه کاري عوامل ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن