گزارش
پرسش
در پدافند غیر عامل، به منظور کاهش خطرات ریزش آوار ناشی از انفجار در یک ساختمان دولتی حیاتی به ارتفاع 15 متر، حریم آوار حداقل چند متر باید در نظر گرفته شود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن