گزارش
پرسش
حذف یک ردیف از فهرست مقادیر منضم به پیمان و ابلاغ ردیف دیگر از فهرست بها به جاي ردیف مذکور به ترتیب آیا جزو سقف 25 درصد کاهش و 25 درصد افزایش پیمان خواهد بود یا خیر؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
با سلام پیمانی که تاریخ ارائه قیمت، آذر 97 می باشد . شاخص مبنای پیمان سه ماهه دوم 97 بوده، سوال اینجاست که آیا شاخص مبنای پیمان میانگین سه ماهه دوم است یا یکی از ماه های سه ماه دوم اعلام ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن