گزارش
پرسش
در خصوص نحوه پرداخت هزینه پیش آمدگی سقف یک ساختمان که قراداد اجرای آن بر اساس بخشنامه 100/142825 مورخ 1385/08/24 ( متر مربع زیربنا) منعفد گردیده و طی دستور کار ابلاغ گردیده است مطابق ماده 12 قرارداد، بر حسب افزایش ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن