گزارش
پرسش
حداقل و حداکثر ضخامت پانل های سقفی (3Dپانل) ( جمع ضخامت هسته و بتن دو طرف) در ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی 3 بعدی هرگاه ضخامت هسته عایق آن حداقل باشد چه مقدار است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن