گزارش
پرسش
قراردادی به صورت زیربنایی و بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده و در آن آیتم ها به صورت درصدی از کار ذکر گردیده است.در زمان اجرای کار مبلغ قرارداد و همچنین اجرای کار 25 درصد افزایش ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن