گزارش
پرسش
مسئول اعمال تغییرات به وجود آمده در معماری و سازه یک ساختمان در نقشه هایی چون ساخت و همچنین مسئول تنظیم ابلاغیه تخلف در مراحل نگهداری ساختمان به ترتیب به عهده چه کسانی است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن