گزارش
پرسش
ردیف 110602 فهرست بهاي ابنیه سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی هاي آجري که نماچینی روي کار و جدا از پشت کار انجام می شود، پرداخت می گردد. در حین اجراي پروژه پیمانکار همزمان با دیوار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن