گزارش
پرسش
قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده است. با وجودی که در نقشه های منظم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند الف ماده 11 پیمان با مفاد بند (ب-1) ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن