گزارش
پرسش
میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن یک تیر 15 متری با یک ستون هم طول آن که هر دو با استفاده از جوش ساخته شده، به ترتیب چند میلی متر است؟( در تیر هیچ انحنای خاصی نظیر پیش خیز وجود ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
ساختمان بنایی مسلح با زمان تناوب 0.75 ثانیه مفروض است.ارتفاع طبقات 3 متر می باشد چنانچه دیوارهای طبقات دو سرگیردار باشند، حداکثر جابجایی نسبی طبقه ها را پیشنهاد دهید؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
کدام مورد درباره ی بلوک سیمانی دیواری در ساختمان هایی با مصالح بنایی صحیح نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن