گزارش
پرسش
در مورد نصب و استفاده از آسانسور و بالابر در ساختمان های بنایی با کلاف کدام مورد صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن