گزارش
پرسش
نسبت مدول الاستیسیته دو نوع بتن با مقاومت فشاری مشخصه بتن 35 و 25 مگا پاسکال هرگاه چگالی هر دو 2400 kg/m3 باشد چه مقدار است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن