گزارش
پرسش
در پیمانی با موضوع اجراي عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1386 ، مبلغ تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پی شبینی گردیده است .نظر به اینکه مبلغ پیمان حاصل ضرب ضریب پیمان ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن