گزارش
پرسش
در مورد یکی از اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان با تبانی در ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه مربوط به یک طرح عمرانی مرتکب تخلف شده است، کدام مورد درباره  مجازات مرتبط با تخلفات انتظامی صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر در قراردادي مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترك مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده 28 براي قرارداد ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن