گزارش
پرسش
حداقل مقدار مقاومت فشاری ملات برای دیوار جان پناه در کدام یک از رده های مقاومتی قرار می گیرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن