گزارش
پرسش
در یک سازه جهت تامین مقاومت برش اصطکاکی جزئیات زیر توسط مهندس محاسب ارائه شده است و سطح بتن موجود مضرس فرض نشده است، چنانچه مجری بتواند سطح را با روشی مناسب به عمق 6 میلی متر مضرس کند، بدون ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن