گزارش
پرسش
در بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4 با توجه به ردیف 16، آیا کارفرما در اسناد مناقصه و قرارداد می تواند اشاره ای به دو نوع مصالح انتخابی نکند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، با توجه به ردیف 14، آیا می توان به نمونه مصالح یا درج شرکت یا کارخانه تولیدی خاصی اشاره نمود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن