گزارش
پرسش
در صورت عدم استفاده از سیستم زهکشی مناسب،کدام نوع مصالح برای خاکریزی پشت دیوار مناسب تر است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن