گزارش
پرسش
در بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4 با توجه به ردیف 16، آیا کارفرما در اسناد مناقصه و قرارداد می تواند اشاره ای به دو نوع مصالح انتخابی نکند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن