گزارش
پرسش
قرار دادی بر اساس بخشنامه 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد گردیده است. در صورت مغایرت مساحت سطوح نقشه های منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بند (الف) ماده 11، ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن