گزارش
پرسش
آیا پروژه هاي تعمیراتی و مرمت آثارتاریخی، نیمه تمام، محوطه سازي، سوله و اجراي تاسیسات ملزم به رعایت ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 هستند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن