گزارش
پرسش
آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براساس شاخص مبناي پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واقعی کارهاي اجرایی که پس از سپري شدن مدت قانونی تجهیز کارگاه می باشد ملاك خواهد بود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن