گزارش
پرسش
آیا محدودیت هاي ماده 29 در خصوص سقف قیمت هاي جدید براي اقلام فاکتوري نیز قابل اعمال می باشد یا خیر؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن