گزارش
پرسش
قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد گردیده و زیر بنای قید شده در پیمان 2000 متر مربع بوده است. پس از اجرای کار، ساختمان ها متراژ گردید که برابر 2348 متر مربع شد. قسمتی از این زیربنا ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن