گزارش
پرسش
برای لوله گذاری لوله های فاضلاب در ترنچ، اگر کف بستر لوله گذاری سنگ مشاهده شود به چه ترتیبی باید عمل کرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن