گزارش
پرسش
در صنعتی سازی ساختمان بتن آرمه با قالب های عایق ماندگار رعایت چه موردی الزامی نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن