گزارش
پرسش
درخصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوك سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه هاي اجرایی دیگر؟ چون پیمانکار 80 % تیرچه ها را به صورت دوبل اجرا نموده ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن