گزارش
پرسش
در یک قاب مهاربندی شده واگرا که تیر پیوند دارای مقطع IPE360 است کدام مورد در مورد سخت کننده های میانی تیر پیوند برای رعایت الزامات لرزه ای صحیح می باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن