گزارش
پرسش
در اجرای ساختمان با سیستم قاب سبک فولادی سرد نورد شده چه موردی صحیح نمی باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن