گزارش
پرسش
در یک پروژه منعقد شده با فهارس بهاي سال 1388 ، اجراي رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا روي کارهاي فلزي به ضخامت 120 میکرون ( 3 قشر 40 میکرونی)، مطابق مشخصات فنی و نقشه هاي ابلاغی انجام می گردد.
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن