گزارش
پرسش
یک قرارداد بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 81 منعقد گردیده است و طبق ماده (28-الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (2-7) ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن