گزارش
پرسش
با توجه به مفاد مندرج در ردیف هاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385 ، در پیمان هاي منعقده با فهرست بهاي یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387 ، براي بررسی پاره اي مسائل اضافه کاري پیمانکار، لازم است قیمت دیوار پیرامونی نیروگاه مشخص شود. با توجه به این که پیمانکار دیوار پیرامونی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن