گزارش
پرسش
در ارتباط با بند 3 پیوست 1 فهرست بهاي سال 1384 و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پایکار براي تقویت بقیه مالی پیمانکار شامل 70 درصد بهاي مصالح پایکار و هزینه حمل، آیا منظور فهرست بهاي سال 1384 اعمال 70 ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن