گزارش
پرسش
با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن ) می باشد و فهرست بهاي پایه قرارداد فهرست بهاي 1380 می باشد، ضریب منطقه اي ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی چگونه محاسبه می گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن