گزارش
پرسش
در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی تیر حمال ها به ستون ها (که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می شود) مشمول ردیف 090702 می گردد یا از ردیف دیگري پرداخت می ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند 9 از مقدمه فصل نهم فهرست بهاي ابنیه سال 1383 ، به ستون هاي متشکل از دو تیرآهن با وصله هاي اتصال از تسمه و ورق هاي تقویتی، کدامیک از آیتم ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا اضافه بها بتن ریزي سقف ها موضوع ردیف 080302 در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 شامل بتن ریزي سقف هاي کامپوزیت میگردد یا خیر؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
پیمانکاري در یکی از پروژه هاي اجرایی تصفیه خانه آب خود، با معضل کمبود فضا بین واحدها و سازه ها از جهت عدم امکان تردد و دسترسی بتن ریزي روبرو است، بطوري که براي بتن ریزي واحدها، ناچار به استفاده ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در فهرست بهاي ابنیه فصل چهارم ردیف هایی براي قلوه ریزي یا شن ریزي ارایه شده است. که شامل تهیه و حمل و ریختن مصالح سنگی می باشد . لیکن گاهی اوقات مشکلات دسترسی به کار و صعوبتهاي مربوطه ایجاب ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
به استناد مفاد بند ج ماده 11 متن پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع، بهاي مصالح پایکار در اینگونه قراردادها براساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان و با اعمال شاخص های رشته ای به کار رفته در برآورد ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، با توجه به ردیف 16، چون فهرست بهای ابنیه شامل مصالح درجه یک می باشد. کارفرما می تواند به دو نوع مصالح ساختمانی تولیدی شرکت خاصی اشاره نماید ؟  
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن