گزارش
پرسش
با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهاي ابنیه سال 1387 مربوط 1 تا 2 سانتی متر / به تهیه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 5 می باشد و محل ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن