گزارش
پرسش
در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند 9 از مقدمه فصل نهم فهرست بهاي ابنیه سال 1383 ، به ستون هاي متشکل از دو تیرآهن با وصله هاي اتصال از تسمه و ورق هاي تقویتی، کدامیک از آیتم ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن