گزارش
پرسش
پروژه اي براساس فهرست بهاي ابنیه سال 1387 منعقد شده است و رنگ آمیزي اسکلت هاي فلزي با رنگ الکیدي به ضخامت 150 میکرون ( 50 میکرون در هر قشر ) انجام گرفته است. نحوه اعمال ردیف هاي 250306 و ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن