گزارش
پرسش
در یک کارگاه ساختمانی برای ذخیره حدود 9 متر مکعب سیمان، ظرفیت اسمی سیلو حداقل چقدر باید باشد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن