گزارش
پرسش
برای میلگردهای طولی به قطر 25 میلی متر در قاب های ویژه حداقل درصد ازیاد طول گسیختگی در طول آزمون 200 میلی متری چه مقدار است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن