گزارش
پرسش
آیا شرکت تعاونی برای طرح دعوی یا دفاع از دعوای مطروحه می تواند به جای وکیل از نماینده حقوقی بهره ببرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن