گزارش
پرسش
در یک ساختمان با مصالح بنایی، دیوارهای خارجی دو جداره شامل جدار داخلی با ضخامت 150میلی متر، جداره خارجی با ضخامت 100 میلی متر و فضای باز بین آن ها 50 میلی متر است. اگر تنها جداره داخلی تحت بار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن