گزارش
پرسش
با توجه به مفاد مندرج در ردیف هاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385 ، در پیمان هاي منعقده با فهرست بهاي یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن