گزارش
پرسش
با توجه به مفاد مندرج در ردیف هاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385 ، در پیمان هاي منعقده با فهرست بهاي یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سال هاي 1377 به بعد، به چه اقلامی از کار تعلق می گیرد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن