گزارش
پرسش
آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف ( بیش از 3/5 متر) است؟ می توان از ضریب ارتفاع میانگین استفاده نمود؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن