گزارش
پرسش
ضرایب به روزرسانی در برآورد اولیه تهیه شده براساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 چگونه محاسبه می شود؟ آیا چهار دوره سه ماهه نسبت به چهار دوره سه ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می شود ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن