گزارش
پرسش
قراردادي با موضوع احداث سالن سرپوشیده ورزشی و با فهرست بهاي ابنیه سال 1385 و شاخص مبناي دوره سه ماهه اول سال 1386 منعقد شده است. سازه فلزي سقف این سالن از 71 متر و تعداد 19 عدد می باشد. ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن