گزارش
پرسش
درود با حاکمیت شرایط عمومی پیمان 4311 به ویژه بند الف ماده 29 و مجاز نبودن جمع جبری تغییر مقادیر کار (افزایش یا کاهش)،آیا پاسخ های اعلام شده به برخی از دستگاهای اجرایی در استفساریه های ذیل از سوی شورای عالی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن