گزارش
پرسش
در فهرست بهاي ابنیه فصل چهارم ردیف هایی براي قلوه ریزي یا شن ریزي ارایه شده است. که شامل تهیه و حمل و ریختن مصالح سنگی می باشد . لیکن گاهی اوقات مشکلات دسترسی به کار و صعوبتهاي مربوطه ایجاب ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن